Bälinge Ventilation aB säljer, distribuerar och monterar

luftbehandlingsprodukter och system till privatkonsumenter samt industri- och byggföretag.

Vi skall verka för en god yttre och inre miljö. Vårt agerande skall medverka till en hållbar utveckling. Det vill säga en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.Vi skall naturligtvis följa tillämpad lagstiftning, gällande föreskrifter och andra krav inom området. Dessutom skall vi arbeta med ständig förbättring med avseende på miljö. Inte minst genom en aktiv påverkan på externa intressenter i allmänhet och leverantörer i synnerhet.Detta för att vi, våra kunder och våra leverantörer skall arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.